ochrana osobnych udajovObec Radôstka (prevádzkovateľ) - informačná povinnosť prevádzkovateľa podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“)

NÁVRH:"Všeobecne záväzné nariadenie(VZN) Obce Radôstka č. 1/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za vodu "

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 15. 11. 2017

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do (včítane): 01. 12. 2017

pdfNAVRH_VZN_2017_O_MIESTNYCH_DANIACH_A_MIESTNOM_POPLATKU_ZA_VODU.pdf107.97 KB

 

NÁVRH:"Všeobecne záväzné nariadenie(VZN) Obce Radôstka č. 2/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce"

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 15. 11. 2017

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do (včítane): 01. 12. 2017

pdfNAVRH_VZN_2017_O_MIESTNOM_POPLATKU_ZA_KOMUNALNY_ODPAD_A_DROBNY_STAVEBNY_ODPAD_NA_UZEMI_OBCE_RADOSTKA.pdf64.53 KB

imagesZásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce - oznámenie o začatí kolaudačného konania spojeného so zmenou stavby a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním.

Dokument na stiahnutie: pdfOznámenie__o_začatí_kolaudačného_konania.pdf

Úradná tabuľa

Názov stavby: "Rozšírenie distribučného plynovodu - plynová prípojka"

Stavebník: Mgr. Jana Šutarová, trvale bytom Radôstka č. 188, 023 04 Radôstka a Ing. Štefan Šutara, Štiavnik 83, 013 55 Štiavnik

 

Dokument na stiahnutie: 

pdfOznámenie_o_zacati_spojenoho_uzemneho_a_stavebneho_konania_a_up.pdf

Vyvesené dňa: 14.10.2021

Zvesené dňa:

Úradná tabuľa:

 

Názov: "Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby v spojení s kolaudačným konaním a nariadenie ústneho pojednávania"

Číslo spisu: 259/2021/Ma

Stavebníci: Ján Boris, ml., a manž. Renáta,  Radôstka č. 170, 023 04

Dokument: pdfOznamenie_o_dodatocnom_povoleni_259_2021_boris.pdf

Vyvesené: 01. 10. 2021

Zvesené:

Úradná tabuľa

Názov: Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením na Rodinný dom, C-KN 277/1, 277/2, č. 268/2021/Ma

Stavebníci: Peter Košút, Radôstka č. 132, 023 04  a manž. Lucia Košútová, Olešná č. 188, 023 52 Olešná pri Čadca

Dokument na stiahnutie:pdf268_2021_Ma.pdf

Vyvesené: 29.09.2021

Zvesené: 

Úradná tabuľa:

 

Názov: "Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a nariadenie ústneho rokovania a miestneho zisťovania"

Číslo spisu: 349/2021

Stavebníci: Michal Chmúra, trvale bytom Stará Bystrica č. 449, 023 04 a manž. Michaela Chmúrová, Radôstka č. 85, 023 04 Stará Bystrica

Dokument: pdf349_2021_Oznámenie_o_zacati_konania_o_dodatocnom_povoleni_stavb.pdf

 

Vyvesené: 21. 09. 2021

Zvesené: 

Účel vyvlastnenia - obmedzenie vlastníckeho práva k pozemkom zriadením vecného bremena

Údaje o vyvlastniteľovi - SEVAK, a.s, Bôrická cesta 1960, Žilina

Podrobné informácie sa nachádzajú v priloženom liste Okresného úradu Žilina, Odbor výstavby a bytovej politiky

parcelné čísla: E-KN 1292/1, 1292/2, 1292/5, 1282, 1285, 3440/1

 

Dokumenty na stiahnutie:

pdfinformacia_o_zacati_konania.pdf

pdfmapa.pdf

 

Vyvesené: 30.08.2021

Zvesené: