ochrana osobnych udajovObec Radôstka (prevádzkovateľ) - informačná povinnosť prevádzkovateľa podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“)

NÁVRH:"Všeobecne záväzné nariadenie(VZN) Obce Radôstka č. 1/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za vodu "

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 15. 11. 2017

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do (včítane): 01. 12. 2017

pdfNAVRH_VZN_2017_O_MIESTNYCH_DANIACH_A_MIESTNOM_POPLATKU_ZA_VODU.pdf107.97 KB

 

NÁVRH:"Všeobecne záväzné nariadenie(VZN) Obce Radôstka č. 2/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce"

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 15. 11. 2017

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do (včítane): 01. 12. 2017

pdfNAVRH_VZN_2017_O_MIESTNOM_POPLATKU_ZA_KOMUNALNY_ODPAD_A_DROBNY_STAVEBNY_ODPAD_NA_UZEMI_OBCE_RADOSTKA.pdf64.53 KB

Názov: Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením

Číslo: 268/2021/Ma zo dňa 20.07.2021

Názov: Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením na stavbu "Rodinný dom" na pozemku C-KN 277/1, 277/2

Žiadatelia: Peter Košút, bytom Radôstka č. 132, 023 04 Stará bystrica  a manž. Lucia Košútová, bytom Olešná č. 188, 023 52 Olešná pri Čadci

 

Vyvesené: 20.07.2021

Zvesené: 

 

Dokument na stiahnutie:pdf268_2021_Ma_Oznamenie_o_zacati_konania_o_zmene_stavby_pred_doko.pdf

"Úprava Radôstky - protipovodňová ochrana v km 2.450 - 2.957 v k.ú. Radôstka" - oznámenie o začatí konania o pred´žení platnosti stavebného povolenia na dokončenie stavby a upustenie od ústneho konania

Dokument na stiahnutie: pdfoznamenie_o_zacati_konania.pdf

Vyvesené: 15.07.2021

Zvesené: 

STAVEBNÉ POVOLENIE - "Rodinný dom " zo dňa 22.06.2021

Úradná tabuľa:

Stavebník: Jaroslav Fidermák, Radôstka č. 220, 023 04 Stará Bystrica a manž. Jana Fidermáková, Lutiše č. 181, 013 05 Belá

Vyvesené: 22.06.2021

Zvesené: 08. 07.2021

Dokumenty na stiahnutie: pdfstavebne_povolenie_120_2021_fidermak_rodinny_dom.pdf

STAVEBNÉ POVOLENIE - "Vodovodná prípojka a studňa" zo dňa 22.06.2021

Úradná tabuľa:

Stavebník: Gabriela Repková, Radôstka č. 254, 023 04

Vyvesené: 25.06.2021

Zvesené:12.07.2021

Dokumenty na stiahnutie: pdfSP_163_2021_Ma_SP_VOD_Pripojka.pdf

STAVEBNÉ POVOLENIE - "Novostavba rodinného domu" č. 144/2021/Ma zo dňa 21.06.2021

Úradná tabuľa:

Stavebník: Gabriela Repková, Radôstka č. 254, 023 04

Vyvesené: 25.06.2021

Zvesené: 12.07.2021

Dokumenty na stiahnutie:pdfSP_RD_144_2021.pdf

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a upustenie od miestneho zisťovania a ústneho rokovania

č. 177/2021 zo dňa 17.05.2021

Úradná tabuľa:

Stavebník: Jaroslav Fidermák, Radôstka č. 220, 023 04 Radôstka a manž. Jana Fidermáková, Lutiše č. 181, 013 05
Belá pri Varíne 

Vyvesené: 18. 05. 2021

Zvesené: 03 .06. 2021

Dokumenty na stiahnutie: pdf20210517_Ozn._ÚR_a_SP_studňa_Fidermák.pdf