kanalizacia 4Oznámenie o začatí stavby/vstupu na pozemok

podľa § 66 ods. 2 písm. h) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov 

 

 

INVESTOR:

Právnická osoba:

Meno: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Adresa sídla: Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

IČO: 36 672 297

 

Oznamujeme Vám, že stavba "Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce" pre ktorú bolo vydané stavebné povolenie dňa: 30.03.2009 pod č. 2009/00028/2008/01205/BB1 bolo začatá dňa 22.02.2018.

 

Zároveň oznamujeme zhotoviteľa stavby, ktorým bude:

Združenie Stredné Kysuce: Strabag - Inpek - Arprog

 

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. - vedúci člen združenia

Mlynské nivy 61/A

Bratislava 820 15

 

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad - člen združenia

Hodžova 3292/3

Poprad 058 01

 

INPEK, s. r. o. - člen združenia

Štefánikova 81

Nitra 949 01

V zmysle podmienok vyššie uvedeného stavebného povolenia Vám v lehote 14 dní pred začatím stavebných prác oznamujeme, že k termínu 26.04.2019 v nevyhnutnom rozsahu vstúpime na pozemky v súkromnom  vlastníctve za účelom uskutočnenia stavebných prác na uloženie kanalizačných potrubí. Toto oznámenie sa uskutočňuje formou verejnej vyhlášky z dôvodu veľkého počtu vlastníkov. Zoznam dotknutých pozemkov pre katastrálne územie Radôstka je na stiahnutie tu: pdfzoznam_dotknutych_pozemkov_pre_katastralne_uzemie_Radostka.pdf