"Úprava Radôstky - protipovodňová ochrana v km 2.450 - 2.957 v k.ú. Radôstka" - oznámenie o začatí konania o pred´žení platnosti stavebného povolenia na dokončenie stavby a upustenie od ústneho konania

Dokument na stiahnutie: pdfoznamenie_o_zacati_konania.pdf

Vyvesené: 15.07.2021

Zvesené: 02.08.2021