Názov: Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením

Číslo: 268/2021/Ma zo dňa 20.07.2021

Názov: Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením na stavbu "Rodinný dom" na pozemku C-KN 277/1, 277/2

Žiadatelia: Peter Košút, bytom Radôstka č. 132, 023 04 Stará bystrica  a manž. Lucia Košútová, bytom Olešná č. 188, 023 52 Olešná pri Čadci

 

Vyvesené: 20.07.2021

Zvesené: 

 

Dokument na stiahnutie:pdf268_2021_Ma_Oznamenie_o_zacati_konania_o_zmene_stavby_pred_doko.pdf