Účel vyvlastnenia - obmedzenie vlastníckeho práva k pozemkom zriadením vecného bremena

Údaje o vyvlastniteľovi - SEVAK, a.s, Bôrická cesta 1960, Žilina

Podrobné informácie sa nachádzajú v priloženom liste Okresného úradu Žilina, Odbor výstavby a bytovej politiky

Pozemok - KN-E 3440/1

pdfOU-ZA-OVBP2-2021019250-002.pdf

pdfE_KN_3440_1.pdf

 

 Zverejnené: 18.08.2021