Účel vyvlastnenia - obmedzenie vlastníckeho práva k pozemkom zriadením vecného bremena

Údaje o vyvlastniteľovi - SEVAK, a.s, Bôrická cesta 1960, Žilina

Podrobné informácie sa nachádzajú v priloženom liste Okresného úradu Žilina, Odbor výstavby a bytovej politiky

Pozemok - KN-E 1292/1, KN-E 1292/2, KN-E 1292/5, KN-E 1282, KN-E 1285, KN-E 1283

 

OU-ZA-OVBP2-2021019196-002.pdf

pdfmapka_2.pdf

 

Zverejnené: 18.08.2021