Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od miestneho zisťovania a ústneho rokovania č. 359/2022

Žiadateľ: Ing. Štefan Šutara a manž. Jana

Stavba: "Rozšírenie distribučného plynovodu - plynová prípojka" 

Dokument na stiahnutie: pdfOznamenie_o_zacati_kolaudacneho_konania_a_pozvanie_na_ustne_rok.pdf

Vyvesené: 09.12.2022

Zvesené: