Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie miestneho zisťovania a ústneho rokovania

Stavebník: Obec Stará Bystrica, zast.. starostom obce PhDr. JUDr. Jánom Podmanickým, PhD, so sídlom Stará Bystrica č. 537

Stavba: "Miestna komunikácia - Za jarkom" na pozemkoch č. p. KN-C 2458/1, 2442/2, 2440/2 vo vlastníctve obce Stará Bystrica
a na pozemkoch č. p. KN-C 2441/2, 2439/2 a 2438/4 podľa GP č. 128/2022 zo dňa 14. 12. 2022

Verejná vyhláška pdfObec_Radostka_50_2023_Oznamenie_UK_Stara_Bystrica_MK.pdf

Číslo spisu_ 50/2023 zo dňa 15.02.2023

Zverejnené: 17.02.2023