Stavebníci: Patrik Skaličan, bytom Radôstka č. 278, 023 04  Radôstka a Adriána Ďurčová, bytom Radôstka č. 291, 023 04  Radôstka 

Stavba: Rodinný dom na pozemku registra "C" parc. č. 982, 983/2 v k. ú. Radôstka 

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a upustenia od miestneho zisťovania a ústneho rokovania 

dokument pdfObec_Radostka_oznamenie_o_zacati_konania_87_2023.pdf

Zverejnené: 14. 03. 2023