Stavebníci: Zuzana Slivková, Zákysučie 2055/4, 023 02 Krásno nad Kysucou 

Stavba: Oplotenie pozemkoch C-KN 638, 639 

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a upustenia od miestneho zisťovania a ústneho rokovania 

dokument: pdfOZN_311_2021_2022_2023.pdf

Zverejnené: 24.08.2023