Oznámenie 2 o úmysle vydať rozhodnutie o schválení návrhu programu starostlivosti o lesy a vyhlásení kategórie ochranných lesov pre lesný celok Krásno - stred, výzva na predloženie pripomienok n návrhu programu starostlivosti o lesy

DOKUMENT NA STIAHNUTIE TU: pdfOznamenie_2_OU_Zilina_OOP_o_umysle_vydat_rozhodnutie_o_schvaleni_PSL_Krasno_stred.pdf

Vyvesené: 11.09.2023