Stavebníčka: Mgr. Simona Fekulová, bytom U Hluška 2179, 022 04  Čadca 

Stavba: Rekreačná chata na pozemkoch registra "C" parcela č. 3532/1, 3532/2 (novovytvorené parcely na základe GP č. 71/2022) v k. ú. Radôstka

Stavebné povolenie č. 385/2022/Ma zo dňa 06.03.2023

Dokument: pdfObec_Radostka_stavebne_povolenie_385_2022_Ma_rekreacna_chata.pdf

Zverejnené: 14. 03. 2023

Stavba: Vodovodná prípojka a studňa na pozemku registra C parcela č. 3532/1 v k. ú. Radôstka 

Dokument: pdfObec_Radostka_stavebne_povolenie_385_1_2022_La_vodovodna_pripojka_studna.pdf

Zverejnené: 14. 03. 2023