Číslo Názov Dodávateľ Dátum zverejnenia Dokument 
31122019 Nájomná zmluva Anna Borisová, Radôstka č. 25, 023 04 Anna Borisová, Radôstka č. 25, 023 04 02.01.2020 pdfnajomna_zmluva_borisova_rok_2020.pdf
31122019 Nájomná zmluva - byt 64/D Ján Repka a Veronika Martikánová, Zborov nad Bystricou č. 703 02.01.2020 pdfnajomna_zmluva_repka_byt64D_januar_az_marec_2020.pdf
31122019 Nájomná zmluvy byt 298/2/A Roman Skaličan a manž,. Katarína 02.01.2020 pdfnajomna_zmluva_manz_skalicanovci_byt_298_2_rok_2020.pdf
02122019 Zmluva o dielo č. 02/2019

Peter Sýkora

023 02 Krásno nad Kysucou 1384, 023 02

12.02.2020

pdfZMLUVA_O_DIELO_02_2019.pdf

pdfROZPOCET_REVITALIZACIA_NAMESTIA_OBCE_RADOSTKA.pdf

 OPKZP-PO1-SC111_2017_23_245 Dodatok č. 4 k NFP  Slovenská agentúra ŽP, Tajovského 28, 975 90, Banská Bystrica  02.03.2020   pdfDodatok_c_4__k_ZoNF_OPKZP-PO1-SC111-2017-23_245_cast_1.pdf
 OPKZP-PO1-SC111_2017_23_245  Dodatok č. 4 k NFP   Slovenská agentúra ŽP, Tajovského 28, 975 90, Banská Bystrica   02.03.2020   pdfDodatok_c_4__k_ZoNF_OPKZP-PO1-SC111-2017-23_245_cast_2.pdf
 3200544  Zmluva o poskytnutí o dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR  Dobrovoľná požiarna ochrana SR 19.03.2020  pdfZMLUVA__c_3200544.pdf
 31032020 Nájomná zmluva -64/D   Ján Repka a Veronika Martikánová, Zborov nad BYstricou č.403 31.03.2020   pdfnajomna_zmluva_repka_byt_64D_april_jun_2020.pdf
 31032020 Dohoda o skončení nájomnej zmluvy   Združenie vlastníkov súkromných lesov obce Radôstka   31.03.2020 pdfdohoda_o_skonceni_najomnej_zmluvy.pdf
31032020 Nájomná zmluva 64/A Monika Klučková, Nová bystrica č. 693 31.03.2020 pdfnajomna_zmluva_kluckova_byt_64A_april_2020.pdf
 21042020  Zmluva o ČSOB sporiacom účte depozit  Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava  21.04.2020  pdfZmluva_o_ČSOB_sporiacom_ucte_depozit.pdf
20200421  Zmluva o bežnom účte SPORO business fondy  Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava  21.04.2020

pdfZmluva_o_beznom_ucte_SPORObusiness_fondy.pdf

pdfVOP_cast_1_SLSP.pdf

pdfVOP_cast_2_SLSP.pdf

pdfSADZOBNIK_cast_1_SLSP.pdf

pdfSADZOBNIK_cast_2_SLSP.pdf

23042020 Zmluva o grantovom účte  Prima banka Slovensko,a .s., Žilina 23.04.2020 pdfZmluva_o_grantovom_ucte.pdf
30042020 Nájomná zmluva  byt 64/A Monika Klučková, Nová Bystrica č. 693 30.04.2020 pdfnajomna_zmluva_kluckova_64A_MAJ_2020.pdf
29052020 Nájomná zmluva byt 64úA Monika Klučková, Nová bystrica č. 693 29.05.2020 pdfnajomna_zmluva_kluckova_64A_JUN_2020.pdf
26052020 Zmluva o zriadení vecného bremena  Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina  22.06.2020 pdfzmluva_o_zriadeni_vecneho_bremena.pdf
502/4040/2001 Záložná zmluva 

Štátny fond rozvoja bývania

Lamačská cesta 8, 833 04 Bratislava7

22.06.2020 pdfzalozna_zmluva_c_502_40402001.pdf
30062020 Nájomná zmluva  A Monika Klučková, Nová Bystrica č. 693 30.06.2020 pdfnajomna_zmluva_jul_aaugust_2020.pdf
22020

Zmluva o dielo č. 2/2020 zo dňa 27.07.2020

"Úprava Radôstky - protipovodňová ochrana v km 2.450 - 2.957 v k.ú. obce Radôstka č. 2"

SOAR sk, a.s.

Pri Rajčianke 49

010 01 Žilina

27.07.2020

pdfZmluva_o_dielo_c_2_2020_cast_1.pdf

pdfZmluva_o_dielo_c_2_2020_cast_2.pdf

pdfZmluva_o_dielo_c_2_2020_cast_3.pdf

31082020 Nájomná zmluva byt 64A Monika Klučková, Nová Bystrica č. 693 31.08.2020 pdfnajomna_zmluva_09_2020_kluckova.pdf
07092020 Nájomná zmluva byt 64/B Pavol Komzala, Čierne č. 560 07. 09. 2020 pdfnajomna_zmluva_komzala_byt_64B_septemer_november_2020.pdf
PHZ-OPK1-2019-003242 Zmluva č. PHZ-OPK1-2019-003242 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MV SR

Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2

812 72 Bratislava 

10.09.2020 pdfZmluva_č._PHZ-OPK1-2019-003242.pdf
14571408U01 Zmluva č. 14571408U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie  Environmentálny fond, Nevädzová 806/5, 821 01 Bratislava  21.09.2020 pdfZmluva_č_14571408U01.pdf
20/19/054/175 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby ÚPSVaR Čadca 23.09.2020 pdfDohoda_č_20_19_054_175_obec.pdf
30092020 Nájomná zmluva 64/A Monika Klučková, Nová Bystrica č. 693 30.09.2020 pdfnajomna_zmluva_kluckova_64A_oktober_2020.pdf
5190052553 Úrazové poistenie  Komunálna poisťovňňa 05.10.2020 pdfPoistenie_obec_5190052553_komunalna_poistovna.pdf
OPKZP-P02-SC211-2017-21/08 Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí o NFP č. OPKZP-P02-SC211-2017-21/08 Ministerstvo životného prostredia SR, v zast. Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica  28.10.2020 pdfDodatok_k_c_3_k_Zmluve_o_poskytnuti_NFP_c_OPKZP_P02_SC211_2017_21_08.pdf
30102020 Nájomná zmluva 64/A Monika Klučková, Nová Bystrica č. 693 30.10.2020 pdfnajomna_zmluva_kluckova_64A_november_2020.pdf
06112020 Nájomná zmluva 64/B Pavol Komzala, Čierne č. 560 06.11.2020 pdfnajomna_zmluva_komzala_byt_64B_november_december_2021.pdf
20201280996 Zmluva o návratnej finančnej výpomoci poskytovanej MF SR Ministerstvo financií SR, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 06.11.2020 pdfZmluva_o_navratnej_financnej_vypomoci_poskytovanej_MF_SR_2020_1.pdf
201901011 Dohoda č. 20/19/010/11 ÚPSVaR Čadca 23.11.2020 pdfDohoda_20_19_010_11.pdf
16102020 Zmluva o poskytovaní služieb PRIEVOZ, s.r.o. 23.11.2020 pdfZmluva_o_vykonani_sluzieb_zimna_udrzba_2021.pdf
09082020 Z mluva o zriadení vecného bremena č. MZ 386/2016/ZoZVB 105/2020, k.ú. Radôstka č. zmluvy SEVAK: 1095/2020 SEVAK, a.s.,Bôrická cesta 1960, ŽIlina 23.11.2020 pdfZmluva-o-zriadVB-1095-2020.pdf
30112020 Nájomná zmluva  -64A Monika Klučková, Nová Bystrica č. 693, 023 05 30.11.2020 pdfnajomna_zmluva_kluckova_byt_64A_december_2020.pdf
23112020 Zmluva o výpožičke ŠÚSR, Bratislava 15.12.2020 pdfzmluva_o_vypozicke.pdf
022020 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Radôstka v roku 2020 č. zmluvy 02_2020 Šachový klub Radôstka, 023 04 28.12.2020 zmluva_o_poksytnuti_dotacie_z_rozpoctu_obce_Radostka_v_roku_202.pdf